उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । 2074-02-07 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन ।
मासिक प्रगति विवरण २०७३ चैत्र । २०७४-०१-०७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण २०७४ चैत्र ।
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन । 2071-12-14 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन ।
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन । 2073-11-03 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन
माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण पठाएको सम्वन्धमा २०७३-११-०१ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण - माघ
मासिक प्रगति विवरण पठाएको २०७३-१०-०५ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको पौष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा ।।। २०७३-०९-१७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा | , २०७३-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४ २०७३-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३ २०७२-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७१/०७२ २०७२-०७-३० सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७१/०७२
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२/०७३ २०७३-०७-३० सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२/०७३
Gender Audit Report 2072/2073 2073-04-07 सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Chitwan GESI report
योजना छनौटका आधारहरु सार्वजनिकरण गरिएको सम्बन्धमा | २०७२-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना छनौटका आधारहरु सार्वाजनिकरण २०७२ पौष ६ गते
MCPM प्रतिवेदन २०७२-०४-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको MCPM प्रतिवेदन २०७२/०७३
अन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३ २०७२-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको अन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/०७३ |
मासिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण पठाइएको | २०७३-०८-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समिति चितवन अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकबाट संचालित आयोजनाहरुको २०७३ साल कार्तिक महिनाको मासिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन |
जिल्लास्तरीय समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३ २०७३-०५-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ को समिक्षा प्रतिवेदन
समिक्षा गोष्ठी २०७३ निर्णयहरु | २०७३-०४-१३ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समिक्षा गोष्ठीका निर्णयहरु |
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ २०७२-१२-१२ सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गणतन्त्र स्थापना पछि चितवन जिल्लाको नवौं जिल्ला परिषदबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति कार्यक्रम र बजेट |

Skip to toolbar